1.  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     1.1  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีสำหรับบุคลากรเพื่อการเรียนรู้
     1.2  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

2.   โครงการประกันคณภาพการศึกษา
      2.1  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.   โครงการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตตำรา